Kaj je potrebno urediti pred uvedbo davčnih blagajn?!

Pred uvedbo davčnih blagajn si priskrbite in zagotovite:

internetno povezavo,

namensko digitalno potrdilo,

popis poslovnih prostorov,

interni akt,

vezano knjigo računov in

obvestilo o računu in obveznosti kupca.

 

Obveščamo vas, da je s 15. 11. 2015 mogoče pridobiti  Namensko digitalno potrdilo za namen potrjevanja računov. Vlogo za dodelitev namenskega digitalnega potrdila lahko elektronsko vložite preko portala eDavki.

Postopek pridobivanja Namenskega digitalnega potrdila:

1. Prijavite se na portal eDavki in vložite Zahtevek za pridobitev Namenskega digitalnega potrdila (DPR-PridobitevDP).
2. Na portal eDavki boste prejeli referenčno številko in geslo.
3. Referenčno številko in geslo vnesite v portal za prevzem Namenskega digitalnega potrdila na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
4. Na tem portalu boste nato tudi prevzeli Namensko digitalno potrdilo.
5. Potrebna je le še namestitev Namenskega digitalnega potrdila v program davčne blagajne.

Vsi, ki ne uporabljate sistema eDavki, pa lahko za pridobitev namenskega digitalnega potrdila pooblastite koga drugega (npr. računovodski servis ali nas). V prilogi si lahko ogledate primer in natisnete Obrazec, ki ga potem izpolnjenega pošljete na finančni urad, kjer imate registrirano podjetje ali dejavnost.

V primeru, da že imate pooblaščenca za poslovanje prek sistema eDavki, je potrebno preveriti kakšno pooblastilo je bilo dodeljeno. V kolikor je to splošno pooblastilo, ki vključuje tudi nove obrazce, velja to pooblastilo tudi za pridobitev namenskega digitalnega potrdila. To pomeni, da ni potrebno ponovno vlagati novega pooblastila.

Obrazec za pooblastilo
Primer izpolnjenega pooblastila
Vezana knjiga računov za namen davčnega potrjevanja računov bo kmalu na voljo za nakup. Ne pozabite, da jo morate pred uporabo potrditi pri davčnem organu.

 

Prav tako pa bo v kratkem na voljo tudi nakup Obvestila za kupce, ki ga bo potrebno nalepiti na vsako elektronsko napravo za izdajo računov ali drugem kupcu vidnem mestu.

Pomembno obvestilo o zakonskih spremembah zakona o davčnem postopku

Spoštovani uporabniki programskih rešitev podjetij AMES d.o.o. in Bokosoft d.o.o. !

S 1.1.2013 so v veljavo stopile zakonske novosti, ki zahtevajo prilagoditev naših programski rešitev, katerih uporabniki ste vi. Rok za prilagoditev programske opreme in namestitev pri uporabniku je 31.3.2013.

Spremembe zakona se nanašajo na delovanje programske opreme za vodenje poslovanja na področju knjiženja dogodkov oziroma naknadnega spreminjanja podatkov.

Zakonske spremembe objavljene v Uradnem listu RS št. 94 z dne 10.12.2012:

-ZDavP-2F (10.člen) – samo en del sprememb

V četrtem odstavku 38. člena se v 2. točki beseda »originalnih« nadomesti z besedo »izvornih«.

Za sedmim odstavkom se dodata nov osmi in deveti odstavek, ki se glasita:

»(8) Zavezanec za davek ne sme imeti ali uporabljati računalniškega programa ali elektronske naprave, ki omogoča brisanje, prilagajanje, popravljanje, razveljavljanje, nadomeščanje, dodajanje, skrivanje ali kakršno koli drugačno spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem mediju, brez hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb. Zavezanec za davek mora zagotoviti izpis izvornih podatkov in vseh sprememb izvornih podatkov, če je do takih sprememb prišlo.

(9) Proizvajalec oziroma dobavitelj oziroma vzdrževalec računalniškega programa, elektronske naprave ali informacijskega sistema ne sme zavezancem za davek zagotoviti ali omogočiti uporabe računalniškega programa, elektronske naprave ali informacijskega sistema, ki v trenutku prodaje, predaje v uporabo ali namestitve omogoča brisanje, prilagajanje, popravljanje, razveljavljanje, nadomeščanje, dodajanje, skrivanje ali kakršno koli drugačno spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega v informacijskem sistemu, napravi ali na drugem mediju, brez hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb.«.

Za dosedanjim osmim odstavkom, ki postane deseti odstavek, se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:

»(11) Minister, pristojen za finance, za izvajanje osmega in devetega odstavka tega člena podrobneje predpiše zahteve za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebino, obliko, način in roke za predložitev podatkov.«.

 

Predviden znesek za nadgradnjo je:

  • za uporabnike programa TRGO (verzija, ki deluje v DOS okolju) s sklenjeno in plačano vzdrževalno pogodbo: je cena nadgradnje za eno podjetje ali s.p. in eno poslovno enoto 190,00 EUR + DDV.
  • za uporabnike programa TRGO POS in TRGO SQL (verzija, ki deluje v WINDOWS okolju) s sklenjeno in plačano vzdrževalno pogodbo je nadgradnja brezplačna.
  • za uporabnike programa TRGO POS, ki z nami nimajo sklenjene vzdrževalne pogodbe: je cena nadgradnje na eno podjetje ali s.p. z eno poslovno enoto 450 EUR + DDV, vsaka dodatna poslovna enota v okviru istega podjetja ali s.p. je 195 EUR + DDV. Če je bil program kupljen in plačan manj kot (4) štiri leta nazaj, se cena nadgradnje določi na podlagi tabele historičnih vrednosti, ki jo najdete na spodnji strani tega dopisa.

 

Stranke, ki imajo nameščen program TRGO (program, ki deluje v DOS okolju), bodo morale nadgraditi na TRGO POS (program, ki deluje v Windows okolju). Za nadgradnjo na TRGO POS, mora stranka zagotoviti ustrezno strojno opremo, ki je:

  • računalnik PC z minimalno konfiguracijo: processor 3,0 GHz, 1Gb ram-a, 10 GB diska
  • monitor 15”
  • operacijski system Windows XP.

 

Dodatno delo in potni stroški se obračunajo po dejanskih stroških.

Pogoj za zamenjavo verzij je plačilo nove verzije, plačilo zapadlih obveznosti (če so) .

Za vse uporabnike programskih rešitev podjetja AMES d.o.o. je nadgradnja obvezna!

Vse uporabnike, ki se NE ODLOČIJO za nadgradnjo ali zamenjavo obstoječega programa, z zakonsko nadgrajenimi programskimi rešitvami, ki so v skladu z novo veljavno zakonodajo opozarjamo, da podjetji AMES d.o.o., Na Lazih 30, 1351 Brezovica pri Ljubljani, od 31.3.2013 ne prevzemata nobene odgovornosti v primeru ugotovljenih nepravilnosti.

 

 Tabela historičnih vrednosti:

Datum namestitve obstoječe programske verzije

Historična vrednost v % glede na novo vrednost

štiri leta ali več

 10

od vključno dveh do štirih let

 30

od vključno 1 leta in 6 mesecev do dveh let

 40

od vključno 1 leta do 1 leta in 6 mesecev

 50

od vključno 6 mesecev do 1 leta

 60

do 6. mesecev

 70

do 3 mesecev po prvem nakupu programa

 100

 

Primeri izračuna:

  • če ste kupili program 1.1.2012, potem je cena nadgradnje za eno podjetje in eno poslovno enoto enaka 50% vrednosti novega programa: 450,00 * 0,5 = 225,00 EUR + DDV.
  • če ste program kupili več kot štiri leta nazaj, potem je cena nadgradnje za eno podjetje in eno poslovno enoto enaka 90% vrednosti novega programa: 450,00 * 0,9 = 405,00 EUR + DDV
  • če ste program kupili 1.11.2012, potem je nadgradnja brezplačna.

Programski paket Trgo tudi z možnostjo “off-line” centraliziranega poslovanja

Pri implementaciji programskega paketa Trgo pri eni izmed naših strank, ki ima več dislociranih poslovnih enot, se je pojavila potreba po centraliziranem vodenju poslovanja. Ideja je bila, da se na lokacijah izvaja samo prodaja (izdaja računov), medtem ko se vsi ostali procesi izvajajo na upravi. Problema smo se lotili tako, da smo najprej s stranko analizirali trenutne zmogljivosti strojne opreme in dostopnost posameznih enot do spleta. Na podlagi analiz smo prišli do spoznanja, da povsem “on-line” izvedba zaradi pogostih izpadov interneta na lokacija ne bo mogoča. Tako smo se odločili za izvedbo, ki bo preko strežnika in standarda XML, poskrbela za sinhronizacijo podatkov med upravo in poslovnimi enotami. Rešitev smo pri stranki implementirali v roku 2 mesecev in je danes že 8 mesecev v uporabi, brez večjih težav. Primer lepo kaže, kako je lahko vsak problem rešljiv v zelo kratkem času, če je prisotno sodelovanje med naročnikom in izvajalcem. Primer je tudi eden od dokazov, da v podjetju Bokosoft delujemo v duhu našega gesla “Programska oprema po meri“.

Davčne blagajne 2012?

V Sloveniji je velik problem nerealno poročanje o davčnih obveznostih poslovnih subjektov, ki poslujejo z gotovino. Do takega stanja prihaja, ker veliko podjetij, ki poslujejo z gotovino, ne izdaja računov svojim strankam ali pa le-te prireja. S tem se podjetja izognejo plačilu davka oziroma si zmanjšajo davčno osnovo. Davčna uprava ugotavlja, da podjetja na ta način utajijo okoli 130 milijonov evrov davka na dodano vrednost na leto, po oceni računskega sodišča pa še več – kar 184 milijonov evrov na leto (2008).

Tehnična rešitev problema

Za omejevanje tega problema namerava vlada RS v začetku leta 2012 uvesti davčno blagajno za vse poslovne subjekte, ki poslujejo z gotovino. Podjetja bodo morala nabaviti in namestiti fiskalne kontrolne naprave (FKN), ki bodo skrbele za prenos podatkov o izdanih računih direktno na DURS. Zaradi dodatnega nadzora nad uporabo davčnih blagajn bodo podjetja morala davčno blagajno registrirati pri davčnem organu. Davčna blagajna se bo uvedla v obliki odprtega sistema, kar pomeni, da bo DURS predpisal parametre, katere bodo morali ponudniki poslovne programske opreme implementirati v njihov poslovni program. Cene FKN se bodo gibale od 43 EUR (osnovni model za 1 blagajno) pa do 3.100 EUR za mrežno različico FKN (za več kot 2 blagajni).